Superficia – dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia

Home / Superficia – dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia

Ce este superficia ? Probabil ati auzit acest termen, dar sunt necesare explicatii suplimentare.

O definitie este data si de codul nostru civil in art. 693 : (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă.

Mai concret, dreptul de superficie este acel drept ce constă în dreptul de proprietate pe care -l are o persoană, in speta superficiarul, asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări care se află pe o suprafaţă/subsolul de teren ce aparţine altei persoane, teren asupra căruia superficiarul va avea un drept de folosinţă.

O scurta analiza
Există o suprapunere a două drepturi de proprietate aparţinând unor proprietari diferiţi: dreptul proprietarului asupra terenului şi dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiilor, plantaţiilor sau lucrărilor pe acel teren. Noul cod civil a renuntat la caracterul perpetuu al dreptului de superficie: Art. 694. Durata dreptului de superficie. Dreptul de superficie se poate constitui pe o durată de cel mult 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit.

Modurile de constituire a dreptului de superficie:

  • act juridic:  contractul şi  testamentul.
  • uzucapiune: presupune intenţia posesorului terenului de a se comporta ca un superficiar, şi nu ca un proprietar al terenului;
  • prin lege, ca o consecinţă a comunitatii legale de bunuri, soţii realizează, în timpul căsătoriei, o lucrare sau plantaţie pe terenul-bun propriu al unuia dintre ei. Soţul neproprietar al terenului dobândeşte un drept de superficie (drept de proprietate devălmaşă asupra lucrării sau plantaţiei şi drept de folosinţă asupra terenului). 339. Bunurile comune. Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.

Ce poate face superficiarul?
–     isi exercită atributele dreptului de proprietate asupra plantaţiilor, construcţiilor;
–      are drept de folosinţă asupra terenului;
–      poate transmite prin acte juridice dreptul său de superficie.

Stingerea dreptului de superficie are loc în următoarele cazuri:

  • conform NCC:Art. 698. Cazurile de încetare a superficiei. Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară, pentru una dintre următoarele cauze:
  1. a) la expirarea termenului;
  2. b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
  3. c) prin pieirea construcţiei, dacă există stipulaţie expresă în acest sens;
  4. d) în alte cazuri prevăzute de lege.
  • prin exproprierea pentru cauză de utilitate publica a terenului şi/sau a construcţiilor(art.28 alin.3 Legea nr. 33/1994).

Leave a Comment